آتش به اختیار و دوگانه‌‎های استراتژیک حضرت امام!
جمال یزدانی: یکی از دوگانه‌‎های محوری در نگاه امام دوگانه نهضت و نظام است. او همزمان هم رهبر نهضت و هم رهبر نظام است. نظام حکایت از ثبات و نهضت نشان‌دهنده پویایی است. این دو با هم باید جلو بروند و نباید به بهانه یکی، دیگری را معطل یا نفی کرد. رهبری کردن هر کدام از اینها، لوازم و اقتضائات خاص خود را داراست... [ ادامه مطلب ]