عشق چاره ساز

حدیث عشق تو، باد بهار باز آورد

‏ ‏صبا ز طرف چمن، بوی دلنواز آورد

طرب کنان گل از اسرار بوستان می گفت

‏ ‏فسرده جان، خبر از عشق چاره ساز آورد

بنفشه از غم دوری یار، نالان بود‏

‏فرشته آیه هجران جان‏گداز آورد

هلال از خم ابروی یار، دم می زد‏

 ‏نسیم عطر بهاری، چه سرفراز آورد