میلاد گل

میلاد گل و بهار جان آمد‏ ‏برخیز که عید می‏کشان آمد

خاموش مباش، زیر این خرقه‏ ‏بر جان جهان، دوباره جان آمد

برگیر به دست پرچم عشاق‏ ‏فرمانده ملک لامکان آمد

گلزار ز عیش، لاله باران شد‏ ‏سلطان زمین و آسمان آمد

با یار بگو که پرده بردارد‏ ‏هین! عاشق آخر الزمان آمد

آماده امر و نهی و فرمان باش‏ ‏هشدار، که منجی جهان آمد