جلوه دیدار

پرده برگیر که من یار توام‏

 ‏عاشقم، عاشق رخسار توام

عشوه کن، ناز نما، لب بگشا‏

 ‏جان من، عاشق گفتار توام

بر سر بستر من پا بگذار‏ ‏

من دل‏سوخته، بیمار توام

با وصالت ز دلم عقده گشا‏ ‏

جلوه‏ای کن که گرفتار توام

عاشقی سر به گریبانم، من‏ ‏

مستم و مرده دیدار توام

گر کشی یا بنوازی، ای دوست‏

‏عاشقم، یار وفادار توام

هر که بینیم، خریدار تو است

‏ ‏من خریدار خریدار توام