شمس کامل

صف بیارایید رندان، رهبر دل آمده‏

 جان برای دیدنش، منزل به منزل آمده

بلبل از شوق لقایش، پر زنان بر شاخ گل‏

 ‏گل ز هجر روی ماهش، پای در گل آمده

طور سینا را بگو: ایام صعق آخر رسید‏

‏موسی حق، در پی فرعون باطل آمده

بانگ زن، بر جمع خفاشان پست کوردل‏ ‏از ورای کوهساران، شمس کامل آمده

بازگو اهریمنان را، فصل عشرت بار بست‏

 ‏زندگی بر کامتان زهر هلاهل آمده

دلبر مشکل گشا، از بام چرخ چارمین‏

‏با دم عیسی، برای حل مشکل آمده

غم مخور ای غرق دریای مصیبت، غم مخور‏ ‏

در نجاتت نوح کشتیبان به ساحل آمده