جان جهان

به تو دل بستم و غیر تو کسی نیست مرا‏ ‏

جز تو ای جان جهان، دادرسی نیست مرا

عاشق روی توام، ای گل بی مثل و مثال ‏

به خدا، غیر تو هرگز هوسی نیست مرا

با تو هستم، ز تو هرگز نشدم دور؛ ولی‏ ‏

چه توان کرد که بانگ جرسی نیست مرا

پرده از روی بینداز، به جان تو قسم‏ ‏

غیر دیدار رخت ملتمسی نیست مرا

گر نباشی برم، ای پردگی هرجایی‏ ‏

ارزش قدس چو بال مگسی نیست مرا

مده از جنت و از حور و قصورم خبری‏ ‏

جز رخ دوست نظر سوی کسی نیست مرا