لب دوست

گرچه از هر دو جهان هیچ نشد حاصل ما‏ ‏

غم نباشد، چو بود مهر تو اندر دل ما

حاصل کون و مکان، جمله ز عکس رخ توست‏ ‏

پس همین بس که همه کون و مکان حاصل ما

جمله اسرار نهان است درون لب دوست‏ ‏

لب گشا! پرده برانداز ازین مشکل ما

یا بکش یا برهان زین قفس تنگ، مرا‏ ‏

یا برون ساز ز دل، این هوس باطل ما

لایق طوف حریم تو نبودیم اگر‏

از چه رو پس ز محبت بسرشتی گل ما؟