دریای عشق

افسانه جهان، دل دیوانه من است‏

 ‏در شمع عشق سوخته، پروانه من است

گیسوی یار، دام دل عاشقان اوست

 ‏خال سیاه پشت لبش دانه من است

غوغای عاشقان، رخ غماز دلبران‏

 راز و نیازها همه، در خانه من است

کوی نکوی میکده، باب صفای عشق‏

 ‏طاق و رواق روی تو کاشانه من است

فریاد رعد، ناله دل‏سوز جان من

 ‏دریای عشق، قطره مستانه من است

تا شد به زلف یار سرشانه آشنا‏ ‏

مسجود قدسیان همگی، شانه من است