قبله عشق

بهار شد، در میخانه باز باید کرد‏

 ‏به سوی قبله عاشق، نماز باید کرد

نسیم قدس به عشاق باغ مژده دهد‏

 ‏که دل ز هر دو جهان، بی نیاز باید کرد

کنون که دست به دامان سرو می‏ نرسد‏

 به بید عاشق مجنون، نیاز باید کرد

غمی که در دلم از عشق گلعذاران است‏

‏دوا به جام می چاره ساز باید کرد

کنون که دست به دامان بوستان نرسد

‏ ‏نظر به سرو قدی سرفراز باید کرد