کسانی که نمی‏توانند در مال‏خود تصرف کنند

۲۲۵۲ بچه‏ای که بالغ نشده شرعا نمی‏تواند در مال خود تصرف کند. و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول: روییدن موی درشت زیر شکم بالای عورت. دوم:بیرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.

۲۲۵۳ روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت‏شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.

۲۲۵۴ دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‏کند اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی‏توانند در مال خود تصرف نمایند.

۲۲۵۵ کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می‏کند صحیح نیست.

۲۲۵۶ انسان می‏تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‏شود برساند. و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است.