بیمه

۲۸۶۲ بیمه قرار و عقدی است بین بیمه کننده و موسسه یا شرکت‏یا شخص که بیمه را می‏پذیرد. و این عقد مثل سایر عقدها محتاج به ایجاب و قبول است. و شرایط‏ی که در موجب و قابل و عقد در سایر عقود، معتبر است در این عقد نیز معتبر است، و می‏توان این عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا کرد.

۲۸۶۳ در بیمه علاوه بر شرایط‏ی که در سایر عقود است از قبیل بلوغ و عقل و اختیار و غیر آنها، چند شرط معتبر است: ۱- تعیین مورد بیمه که فلان شخص است، یا فلان مغازه است، یا فلان کشتی یا اتومبیل یا هواپیما است. ۲- تعیین دو طرف عقد که اشخاص هستند، یا موسسات، یا شرکتها یا دولت. ۳- تعیین مبلغی که باید بپردازند. ۴- تعیین اقساطی که باید آن را بپردازند، و تعیین زمان اقساط. ۵- تعیین زمان بیمه که از اول فلان ماه یا سال تا چند ماه یا چند سال. ۶- تعیین خطرهایی که موجب خسارت می‏شود، مثل حریق یا غرق یا سرقت‏یا وفات یا مرض. و می‏توان کلیه آفاتی را که موجب خسارت می‏شود، قرار دهند.

۲۸۶۴ لازم نیست در قرار بیمه میزان خسارت تعیین شود. پس اگر قرار بگذارندکه هر مقدار خسارت وارد شد جبران کنند، صحیح است.

۲۸۶۵ صورت عقد بیمه چند نحو است: یکی آن که بیمه کننده بگوید "به عهده من فلان مقدار که در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن که خسارتی که به مغازه من مثلا از ناحیه حریق یا دزدی وارد شد جبران نمایی"، و طرف قبول کند، یا طرف بگوید "بر عهده من خسارتی که به موسسه شما وارد می‏شود از ناحیه حریق یا دزدی مثلا در مقابل آن که فلان مقدار بدهی". و باید تمام قیودی که در مساله سابق ذکر شد،معلوم شود و قرارداد شود.

۲۸۶۶ ظاهرا تمام اقسام بیمه صحیح باشد، با به کار بردن شرایط‏ی که ذکر شد. چه بیمه عمر باشد، یا بیمه کالاهای تجارتی، یا عمارات یا کشتیها و هواپیماها، و یا بیمه کارمندان دولت‏یا موسسات، یا بیمه اهل یک قریه یا شهر. و بیمه عقد مستقلی است و می‏توان به عنوان بعض عقود دیگر از قبیل صلح، آن را اجرا کرد.