برای توجیه بی‎کفایتی‎شان، امام را ماجراجو خواندند

شاه با دیدن این بی اعتنایی به شدت آزرده خاطر شده و بدون این که طبق رسم مالوف وارد حرم شود در بخشی از سخنان سرشار از توهین خود گفت: «یک عده نفهم و قشری که مغز آن‌ها تکان نخورده، همیشه سنگ در راه ما می‌انداختند.