چرا صحیفه، کتاب مقدس جنبش دانشجویی است؟

محمد مهدی دادمان: اگر اهل دنبال کردن صحبت‏‎های آقا باشید، حتما پربسامد بودن توصیه به انقلابی بودن در کلام ایشان توجه شما را هم جلب کرده است. در یک سال اخیر مهم‎ترین امر آقا به گروه‏‎های مختلف اجتماعی همین بوده...