واکاوی اسلام رحمانی از منظر امام خمینی(ره)/قسمت اول؛

از تساهل و تسامح و بی‎طرفی فرهنگی تا غرب معیارانگاری/اسلام رحمانی، پروژه مسخ دین را دنبال می‎کند

اسلام رحمانی، تلفیقی از اسلام و لیبرالیسم است و به این واسطه، باید آن را از مصادیق و نمونه‌های متاخر اسلام التقاطی قلمداد کرد. التقاط به این معنی است که قائل به اصالت آیین اسلام نباشیم و آن را بر اساس معیارها و قواعد مکتب‌های دیگر تفسیر کنیم و به این ترتیب، باطل این مکاتب را در کنار حق اسلام بنشانیم.