ارتباط دماسنج، فقر و حقوق‎های نجومی!

فرهنگ اوائل انقلاب که با جنگ تحمیلی بروز و ظهور بیشتری یافت، نشان از ساده‎زیستی بی‎ریا داشت. با حرکت قطار انقلاب و سختی‎ها و تلخی‎های حین سفر، هر کس با توجه به ظرفیت درونی‎اش در ایستگاهی پیاده شد؛ چون هدفش لزوما ایستگاه آخر نبود. پس نتیجتا بعد از مدتی از آن قشر غالب ساده‎زیست کم شد و جامعه که تقریبا در فضای آرام و بدون جنگ با تلاش برای پیشرفت قدم می‎گذاشت، کم‎کم تغییر جهت می‎داد