از واقع گرایی لیبرال تا آرمانگرایی انقلابی در تاسیس نهادهای انقلابی

به طور علمی و محققانه می توان اذعان کرد در صورت عدم شکل گیری نهادهای انقلابی در آغازین روزهای شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی، ما امروز شاهد نظامی مستحکم و کشوری مقتدر نبودیم.