عنوان: مصاحبه با هفته نامه انگلیسی «ساندی تلگراف» درباره قیام مسلحانه
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی الحجه ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: قیام مسلحانه
مخاطب: جلد ۴ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۷۸
شناسه ارجاع:

مصاحبه‌کننده: خبرنگار هفته نامه انگلیسی ساندی تلگراف‌

سوال: [آیا اگر همه مخالفین شاه با هم- متحدا- علیه شاه فشار بیاورند، آیا امکانپذیر نیست که اوضاع ایران بدون دست زدن به جهاد مسلحانه حل شود؟ اگر نیست، چه گروه از مردم- اعم از کارگران، سربازان، محصلین، کشاورزان و ...- را می‌توان در این جهاد مسلحانه به حساب آورد؟]

جواب: ما امیدواریم که مسائل ایران بدون قیام مسلحانه، با همین نهضتی که اکنون تمام اقشار ایران را فرا گرفته است و با همین فشارهایی که ملت بر شاه وارد می‌کند، حل شود اگر چنانچه حل نشد و احتیاجی به قیام مسلحانه پیدا شد، تمام اقشار ملت در آن شرکت خواهند کرد و یک طبقه معینی در آن انحصار نخواهد داشت.