عنوان: مصاحبه با مجله محلی «لُ اکُو» درباره دمکراسی در اسلام
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۵۷/ ۱۶ صفر ۱۳۹۹
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دموکراسی در اسلام
مخاطب: جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۶۸
شناسه ارجاع:

مصاحبه‌کننده: خبرنگار فرانسوی مجله محلی «ل اکو»

سوال: [حضرت آیت الله، در پیامهای قبلی خودتان اظهار فرموده بودید که جمهوری اسلامی، دموکراتیک خواهد بود و هر کسی آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد ممکن است؟ در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چه خواهد بود؟]

جواب: در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.

[آیا حضرت آیت الله در روابط ایران با دول خارجی خصوصا با فرانسه تجدید نظر خواهید نمود؟]

- روابط ما بر احترام متقابل است و محفوظ خواهد ماند. با فرانسه هم مثل سایر کشورها عمل می‌کنیم.