عنوان: سخنرانی در جمع ورزشکاران باستانی و قهرمانان کشور (بیان اهداف اسلام)
تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۵۸/ ۱۷ ذی القعده ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: بیان اهداف اسلام
مخاطب: ورزشکاران باستانی و قهرمانان سراسر کشور
شناسه ارجاع: جلد ۱۰ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۲۴۷ تا صفحه ۲۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم‌

روزهای خوش پیروزی و اتحاد

چه روزهای خوشی می‌گذرانید. روزهایی که دشمن را فراری دادید؛ و همه با هم مجتمع، ورزشکارها و پهلوانها با ما، و روحانیون با سایر طبقات، ارتشیها با شما، شما با ارتشیها، همه با هم مجتمع و یکصدا برای پیشبرد اهداف اسلام، که یکی از اهداف اسلام استقلال کشور، آزادی برای همه، و سرافرازی همه ملتهای اسلامی. و من امیدوارم که شما پهلوانان برای ملتتان، برای کشورتان، مفید باشید. و با همت شما جوانان برومند و همت سایر اقشار ملت، این نهضت اسلامی به پیش برود؛ و یک مملکت مستقل، آزاد، خالی از همه شیاطین [داشته باشیم، یک‌] مملکت رحمانی که همه شیاطین از آن بیرون بروند، و یا مومن بشوند. و من امیدوارم که با همت همه شما پهلوانان و سایر اقشار، آن آرزوهایی که ما داریم، و آن فقط این است که اسلام تحقق پیدا بکند، که در سایه اسلام همه چیز هست.

ناموجه بودن ترس از اسلام‌

و من نمی‌دانم این اشخاصی که از اسلام می‌ترسند از چی اسلام می‌ترسند؟ از این می‌ترسند که اسلام نتواند استقلالشان را حفظ بکند؟ خوب، این اسلامی بود که مملکت ما را از چنگ اجانب و قدرتهای بزرگ نجات داده. اسلامی که توانست تمام قدرتهایی که در عالم بودند و پشتیبانی می‌کردند از این رژیم، اسلامی که توانست تمام اینها را عقب بزند و شکست بدهد و مملکت خودش را از حلقوم اجانب- که در راس آنها امریکاست‌- بیرون بکشد، نمی‌تواند حفظ بکند این مملکت را؟ از این می‌ترسند که استقلال از دست برود؟ اینها دلسوز برای کشور خودشان و ملت خودشان هستند؟ از این می‌ترسند که از ملت، سلب آزادی بشود؟ اسلامی که آزادی را برای این ملت هدیه آورد، می‌ترسند حالا که هدیه آورد دوباره بگیرد از ایشان؟! می‌ترسند که اسلام، ذخایر ایران را به اجانب بدهد؟ اسلامی که کوشش کرده است و ذخایر را حفظ کرده است برای ملت و چپاولگران را بیرون کرده است از این مملکت، اینها می‌ترسند که ذخایر به باد برود؟!

هراس منحرفین و وابستگان به رژیم سابق‌

آنچه که من می‌فهمم این است که بعضی از اینها گول خوردند؛ و بعضی از اینها هم توجه دارند و غرض دارند، و آنها می‌ترسند که اسلام، جیب اینها را نگذارد پر بشود. از این می‌ترسند که اسلام نگذارد که این چپاولگریها باقی بماند. اینها برای ملت، برای کشور، دلسوز نیستند، البته من همه را نمی‌گویم، من بعضی از اینها را می‌گویم. من آن منحرفین را می‌گویم و آن وابسته‌های به رژیم سابق را که نمی‌خواهند اسلام تحقق پیدا بکند. می‌خواهند این وابستگی ما به خارج، به غرب و شرق، باقی باشد، چون در این وابستگیها اینها استفاده‌ها می‌کردند. چنانچه ملاحظه کردید در سایه رژیم سابق چپاولگرها چپاول کردند. و بعد از اینکه او رفت، بسیاریشان پولها را هم برداشتند و رفتند. میلیونها، میلیاردها پول از ایران رفت! اینها می‌ترسند که چنانکه اسلام با محتوایش تحقق پیدا بکند، دست آنها دیگر کوتاه بشود و دست اربابانشان کوتاه بشود از این چپاولگریها و به آمال خودشان نرسند. و الا اگر برای ملت و برای کشور است، اسلام این کشور را به ما برگرداند، و قدرت اسلام بود، ایمان مردم بود، که این پیروزی برای ماها حاصل شد.

اسلام، ضامن استقلال در طول تاریخ‌

اسلام در طول تاریخ، آن وقت که اسلام بوده است، به کسی ضرر نمی‌زده است. در حکومت علی بن ابی طالب کی می‌تواند بگوید که ظلم بر او می‌شود؟ کی می‌تواند بگوید که استقلال از دستش می‌رود؟ کی می‌تواند بگوید که ذخایر ملت به باد می‌رود؟ حکومتی که راسش علی بن ابی طالب- سلام الله علیه- [باشد]، کی می‌تواند بگوید که نقصی در حکومت هست؟ کی می‌تواند بگوید که نمی‌شود اداره بکند؟

ما می‌خواهیم یک مملکتی باشد که در راسش کسانی باشند که شیعه علی بن ابی طالب- سلام الله علیه- هستند و مسلم هستند؛ اسلام را به معنای واقعیش ادراک کردند؛ و مملکت ما، از مجلسش تا مجلس خبرگانش تا ارتشش تا بازارش تا پایگاه پهلوانهای ما، همه‌اش اسلامی باشد. اگر همه اسلامی باشند، خوفی از چیزی نیست. مسلم که نمی‌تواند به مسلم دیگر ضرر بزند. مسلم برادر مسلم است: انما المومنون اخوه «۱» قرآن کریم، عقد اخوت بین مسلمانها انداخته است، برادر که به برادر ضرر نمی‌زند. اینها خوفشان این است که مبادا اسلام تحقق پیدا بکند که مبادا منافعشان از دستشان برود! و الا ملت ما اسلام را می‌خواهند، از باب اینکه از اسلام ضرر نمی‌بینند، اسلام به منافع آنهاست. با تحقق اسلام همه قشرها در رفاه زندگی می‌کنند؛ و برای آخرتشان هم تهیه می‌بینند.

خداوند شما پهلوانهای عزیز را برای ما حفظ کند؛ و قدرت فوق قدرت به شما عنایت کند. و ان شاء الله قدرت روحی و قدرت باطنی پیدا بکنید؛ و مهذب بشوید، چنانچه هستید. خداوند همه‌تان را تایید کند. و السلام علیکم.