عنوان: اجازه نامه به آقای علی مختاری (در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه)
تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۴۰/ ۳ ذی الحجه ۱۳۸۰
مکان: قم
موضوع: اجازه در نقل حدیث و تصرف در وجوه شرعیه
مخاطب: مختاری، علی
شناسه ارجاع: جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۰

بسم الله الرحمن الرحیم‌

مخفی نماند که جناب مستطاب عمده الفضلاء آقای آقا شیخ علی مختاری- دام فضله- از طرف حقیر مجازند در اخذ زکوات و وجوه مجهول المالک و سایر صدقات و نقل احادیث از کتب معتبره اصحاب- رضوان الله علیهم- و اخذ سهم مبارک امام و صرف آن در مصارف خودشان مادامی که اشتغال به امور شرعیه و ترویج دیانت مقدسه دارند، و ایصال زاید آن را نزد حقیر و گرفتن قبض رسید و رساندن به صاحبان وجوه. و توصیه می‌کنم ایشان را به تقوا و احتیاط در امور دین و دنیا. و السلام.

به تاریخ ۳ شهر ذی الحجه الحرام ۱۳۸۰

روح الله الموسوی الخمینی‌