عنوان: حکم انتصاب آقای عسکر اولادی به عنوان نماینده امام در بنیاد ۱۵ خرداد
تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۲۵ رجب ۱۴۰۲
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب عضو هیات امنای بنیاد ۱۵ خرداد
مخاطب: عسکر اولادی، حبیب الله
شناسه ارجاع: جلد ۱۶ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۵۵