عنوان: تاییدیه به بانک صادرات جماران (حق برداشت از حساب ۵۰۰ بانک صادرات)
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳
مکان: تهران، جماران
موضوع: حق برداشت حساب جاری پانصد (دفتر امام خمینی)
مخاطب: بانک صادرات شعبه جماران
شناسه ارجاع: جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۶۵

[بسمه تعالی. بانک صادرات جماران. بدین وسیله اعلام می‌شود از تاریخ ۱/ ۶/ ۶۲ علاوه بر حق برداشت و امضای سه نفر آقایان امضاکننده ذیل از اسناد و چکهای حساب جاری پانصد به نام آقایان سید هاشم رسولی، شیخ حسن صانعی و محمد حسن رحیمیان در غیاب دو نفر از آقایان دیگر، آقای شیخ حسن صانعی نیز به تنهایی حق برداشت و امضای چکهای حساب فوق را خواهند داشت.

۳۱/ ۵/ ۶۲- حسن صانعی- سید هاشم رسولی محلاتی- محمد حسن رحیمیان‌].

بسمه تعالی‌

موافقت می‌شود.

روح الله الموسوی الخمینی‌