عنوان: نامه احوالپرسی به همسر
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۲۱/ ۲۹ شوال ۱۲۶۱
مکان: قم
موضوع: احوالپرسی
مخاطب: نامعلوم
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۷۲