عنوان: پیام [به علما و روحانیون اردکان؛ افشای فعالیت‌های ضد اسلامی رژیم]
تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۲/ ۲۳ ذی‌الحجه ۱۳۸۲
مکان: قم
موضوع: افشای خدمات رژیم شاه به بهاییان و فعالیتهای ضد اسلامی رژیم
مخاطب: علما و روحانیون اردکان
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۹۶