عنوان: نامه [به آقای لنکرانی؛ پیام تشکر]
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۴۴/ ۱۵ رجب ۱۳۸۵
مکان: نجف
موضوع: پیام تشکر
مخاطب: لنکرانی، حسین «1»
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۳۹

حکومت ایران برای رهایی از فشار مخالفت‌ها قصد کرد امام را به نجف بفرستد و بگوید تبعید تمام شده و امام به حوزه رفته است و امید داشت در فضای دور از سیاست حوزه نجف، امام را منزوی کند. ۱۳ مهر امام به همراه فرزندشان مصطفی از ترکیه به بغداد رفتند و بعد از چند روز در نجف ساکن شدند. ر.ک. دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلینیا، نشر سایان، صفحه ۱۲۳/

ر.ک. سایت جامع امام خمینی (ره)