عنوان: نامه [به آقای ایران‌پور؛ تشکر]
تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۴۷/ ۲۵ شوال ۱۳۸۸
مکان: نجف
موضوع: ابراز تشکر و قدردانی
مخاطب: ایران‌پور، حاج علی (معروف به حاج شاطر)
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۵۸