عنوان: نامه [به آقای کافی؛ اجازه‌های شرعی]
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۵۰/ ۲۳ رجب ۱۳۹۱
مکان: نجف
موضوع: ترویج اسلام، تربیت جوانان و اجازه از سهم سادات در امور شرعی
مخاطب: کافی، احمد
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۶۶