عنوان: اجازه‌نامه [به آقای کافی در امور حسبیه و شرعیه]
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۵۰/ ۲۴ رجب ۱۳۹۱
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: کافی، احمد
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۶۷