عنوان: نامه [به آقای علوی؛ دریافت وجوه]
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۵۴/ ۱۱ ذی‌القعده ۱۳۹۵
مکان: نجف
موضوع: دریافت وجوه شرعیه
مخاطب: علوی، سید مهدی
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۷۵