عنوان: مصاحبه
تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۵۷/ ۷ ذی‌الحجه ۱۳۹۸
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: دولت نظامی، دولت آینده
مخاطب: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۵۸۰ تا صفحه ۵۸۱
شناسه ارجاع: