عنوان: حکم [به آقای ربانی املشی؛ سفر تبلیغی]
تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۱ جمادی‌الثانی ۱۳۹۹
مکان: قم
موضوع: ماموریت سفر تبلیغی
مخاطب: ربانی املشی، محمدمهدی
شناسه ارجاع: جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۹۱