عنوان: نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۲ تیر ۱۳۵۱/ ۲۰ جمادی الاول ۱۳۹۱
مکان: نجف اشرف
موضوع: خانوادگی؛ سفارش اهتمام به تحصیل
مخاطب: خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۷۸

بسمه تعالی‌

۲۰ ج ۱ ۹۱

احمد عزیزم‌

جواب نامه شما را فرستادم، ان شاء الله رسیده است. چیزی که لازم شد بنویسم آن است که فهیمه «۱» در گمرک برای چراغ خانم «۲» قریب صد تومان گمرک داده است. شما صد تومان به ایشان بدهید و نیز صغری «۳» مبلغ پانصد تومان طلب دارد؛ شما از آقا «۴» بگیرید و بدهید. ان شاء الله تعالی سلامت باشید و اشتغال شما به تحصیل بیش از پیش باشد.

پدرت‌

بسمه تعالی‌

مشهدی حسین «۵» آمد ایران؛ دو ماه الی سه ماه شاید باشد. شما ماهی سیصد تومان به او بدهید.