عنوان: نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۵۰/ ۲۱ شعبان ۱۳۹۱
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع: جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۸۸

بسمه تعالی‌

۲۱ شعبان ۹۱

احمد عزیزم‌

مرقوم شما واصل شد، از سلامت شماها خوشوقت شدم. راجع به منزل «۱» در مکتوب آقا نوشته‌ام همان نحو عمل شود. ماها بحمد الله سلامت هستیم، امید است شماها هم سلامت و سعید باشید. پاکتهای جوف «۲» را با آدرس بفرستید. اگر آدرس آقای فقیه ایمانی «۳» را نمی‌دانید سوال کنید از اصفهانیها. از سلامت خودتان مطلعم کنید. و السلام.

پدرت‌

کاغذ جوف جواب تسلیت را به آقای آقا صادق روحانی پس از آنکه در پاکت گذاشتید بدهید.