عنوان: نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۵۳/ ۲۶ شعبان ۱۳۹۴
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۳

بسمه تعالی‌

۲۶ شعبان ۹۴

احمد عزیزم‌

از خداوند تعالی سلامت شما و خانواده محترمه و حسن عزیزم «۱» را خواستارم. ماها بحمد الله سلامت هستیم. چیزی که موجب تصدیع است: آقا «۲» به مادرتان فرموده بودند سیصد تومان به وسیله آقا سید حسن برای نماز و روزه داده‌ایم؛ تا کنون چنین وجهی نرسیده است و ظاهرا اشتباه از مادر است. سابقا یک دویست تومان وسیله ایشان و یک صد تومان وسیله آقای گارسچی «۳» برای نماز و روزه «۴» رسیده است لکن این دو فقره از چندین ماه پیش از این است. مطلب را به من زودتر بنویسید که از اشتباه بیرون بیایم. حضور حضرت آقا سلام برسانید. و السلام.

پدرت‌