عنوان: نامه به آقای ابراهیم یزدی درباره ارسال پیام به اتحادیه دانشجویان
تاریخ: ۳ مهر ۱۳۵۴/ ۱۸ رمضان ۱۳۹۵
مکان: نجف
موضوع: ارسال پیام به اتحادیه دانشجویان
مخاطب: یزدی، ابراهیم
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۱۵

بسمه تعالی‌

۱۸ شهر رمضان المبارک ۹۵

جناب آقای دکتر یزدی- ایده الله تعالی‌

ان شاء الله تعالی مزاج شریف مقرون با سلامت است. ضمنا مختصری با حال ضعف نوشتم، وسیله جنابعالی فرستادم؛ چون آدرس انجمن، دم دست نبود به جنابعالی زحمت دادم. «۱»

مبلغی که به آقای دعایی نوشته‌اید به بیروت برای آقای خلخالی فرستاده‌اید، تا کنون به من خبری نرسیده است؛ گفتم از ایشان استفسار کنند. از کویت هم خبری نرسیده لکن دیر نشده. از جنابعالی در این ایام متبرکه امید دعای خیر دارم. و السلام علیکم.

روح الله الموسوی الخمینی‌