عنوان: نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۵۴/ ۱۳ شوال ۱۳۹۵
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
شناسه ارجاع: جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۱۷

بسمه تعالی‌

۱۳ شهر شوال ۹۵

احمد عزیزم‌

مرقوم شریف واصل، سلامت و سعادت خود و بستگانت را از خداوند تعالی خواستار است. ماها بحمد الله تعالی نسبتا سلامت، و با عوارض پیری می‌گذرانم. راجع به چیزی که نوشته بودم مربوط به ... «۱» ظاهرا طریق سابق بهتر باشد؛ حتی الامکان به همان نحو عمل کنید؛ به آقا شیخ «۲» هم بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به خواهرها و خانم خودتان سلام برسانید. حسن «۳» را می‌بوسم؛ از خداوند سلامتش [را] می‌خواهم. و السلام علیکم.

پدرت‌